• O nás

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

420PEOPLE z.ú. si Vás dovolují informovat, že provádí zpracování Vašich osobních údajů za následujících podmínek: 
 

KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Správcem osobních údajů je: 420PEOPLE, z.ú., IČO: 22833731 se sídlem Dlouhá 719/44, 110 00 Praha 1 (dále jen „správce“). Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a příslušnými vnitrostátními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů.

Kontaktovat nás můžete dopisem zaslaným na adresu našeho sídla nebo prostřednictvím emailu na info@420people.org.

JAK A PROČ JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání novinek, nabídek vybraných představení a premiér a důležitých událostí v našem souboru 420PEOPLE. Osobní údaje, které zpracováváme za výše zmíněným účelem, zpracováváme pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi. Za účelem zasílání novinek, nabídek vybraných představení a premiér zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo na základě legitimního právního titulu, kterým je oprávněný zájem správce na poskytování informací o realizaci vybraných představení a premiér a poskytování slev. Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. Při zpracovávání Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Zpracováváme osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás.

KOMU DALŠÍMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje předáváme ke zpracování pouze svými smluvním partnerům za účelem realizace činností souvisejících s výše popsaným účelem zpracování. Se všemi smluvními partnery máme uzavřeny zpracovatelské smlouvy chránící Vaše údaje před zneužitím. 

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů. K osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

JAKÁ MÁTE PRÁVA K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

  • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
  • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
  • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
  • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu sídla správce, případně e-mailem zaslaným na: info@420people.org

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

Podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny na stránce Podmínky zpracování osobních údajů.

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat informace o novinkách na svůj e-mail, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (46.0 + 40.9) *

Nahoru